Enter the title...Enter the title...
Umów się na wizytę+48 61 411 11 16

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Orident Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu NIP : 7822742091, REGON: 368317536, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000696086, znajdującą się przy ul. Ługańskiej 5, 61 – 311 Poznań reprezentowana przez Orident spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu NIP: 7822741134, REGON: 368271337, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695233, znajdującą się przy ul. Ługańskiej 5, 61 – 311 Poznań, którą reprezentuje Agnieszka Szygenda, Prezes Zarządu.

2) W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, Placówka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Joanna Ligierska- Sadło. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest po wcześniejszym umówieniu w rejestracji podmiotu lub pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@orident.pl.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie:

- art. art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,            

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa
i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Rejestr podmiotów prowadzi Administrator.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania:

- dokumentacja medyczna: przez okres, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6) Posiadają Państwa prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.

7) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

9) Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) Administrator podejmuje czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu w celu prowadzenia badań profilaktycznych.